• Dokumenty dotyczące rekrutacji

    • INFORMACJA-REKRUTACJA
     W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2016.
     Dzieci zamieszkałe w Gmina Miasto Golub-Dobrzyń oraz Gmina Golub-Dobrzyń przyjmuje się w pierwszej kolejności, na podstawie WNIOSKU rodziców.
     W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2015.
     Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat w przypadku, kiedy korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców.
     Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na WNIOSEK rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły.
     Przy zapisie dziecka do szkoły obwodowej znaczenie ma miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania (art. 130 ust. 5, art. 133 ust. 1 UPO).

      

     1. Wniosek_kl._0_2022-23.pdf

     2. Zgloszenie_kl._I_2022-2023.pdf

     3. Wniosek_kl._2-8_2022-2023.pdf

     4. Oswiadczenie-O_WYCHOWYWANIU.pdf

     5. Oswiadczenie-WIELODZIETNOSC.pdf

     6. Oswiadczenie-RELIGIA-ETYKA-kl.0_1_i_starsze.pdf

     7. DEKLARACJA_KLASA_SPORTOWA.pdf

      

     WNIOSKI  kl. 2-8

     Deklaracja-DRUGI_JEZYK_OBCY.pdf

      

     WYPRAWKA ZEROWIAKA

     wyprawka_zerowiaka.pdf

      

     WYPRAWKA  PIERWSZAKA

     WYPRAWKA-pierwszoklasisty.pdf

     _______________________________________________________________________________________________________

     ZAŁACZNIKI  2021

     Regulamin_rekrutacji_2021_2022.pdf

     WNIOSEK_kl._0_2021-2022.pdf

     WNIOSEK_kl._I_2021-2022.pdf

     Oświadczenie