• Deklaracja dostępności


   Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.


   Data publikacji strony internetowej: 2020-05-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.


   Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


   Oświadczenie po raz ostatni sporządzono dnia: 2020-09-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością do strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pan Paweł Szymański, pszymanski@zsmgolubdobrzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566832026. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnych oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej lub jego elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury postępowania można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


   Dostępność architektoniczna

   Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu jest jednostką edukacji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i przedszkolnemu.

   Czynny jest 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.

   Zespół posiada kilka wejść do budynku, a całość działki należącej do Zespołu jest ogrodzona, teren wokół jest utwardzony.


   Budynek umiejscowiony jest w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego, w obszarze zabudowanym. Od strony ul. Żeromskiego znajduje się parking na 17 aut z włączeniem możliwości zaparkowania przez osoby niepełnosprawne.


   Zespół Szkół Miejskich w Golubiu Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Żeromskiego 11 spełnia podstawowe wymagania zgodne z treścią obowiązujących aktów prawnych, jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Zespół posiada jedno wejście główne, do którego prowadzą schody dostosowane do podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na tym samym poziomie znajdują się 2 dodatkowe wejścia do budynku, natomiast z poziomu piwnicy 2 kolejne. Budynek wyposażony jest w windę do transportu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. Winda daje możliwość wjazdu na każdy poziom budynku za wyjątkiem piwnicy.


   Wszystkie korytarze w budynku Zespołu Szkół Miejskich są powierzchniowo i przestrzennie dostosowane do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych, również na wózkach. Przy każdym z wejść na poziomie wejścia głównego umieszczono tablice informacyjne ilustrujące rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, dzięki czemu interesanci od samego wejścia mają możliwość zaznajomienia się, jak można poruszać się wewnątrz budynku.

   W Zespole na każdym poziomie znajdują się łazienki, żadna nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się kuchnia i stołówka, przygotowująca posiłki dla uczniów i pracowników szkoły. Z wejścia głównego kierując się na prawo znajduje się kancelaria, gabinet dyrektora i wicedyrektora. Na tym samym poziomie funkcjonują gabinety pedagogów szkolnych, wicedyrektora klas I-III, pielęgniarki szkolnej i niezależnej jednostki wynajmującej pomieszczenie – Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na tym samym poziomie funkcjonuje również hala sportowa. Piętro I i II to w większości pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie zajęć szkolnych. Na I piętrze znajdują się także: stołówka, sala gimnastyczna, gabinet psychologa i pokój nauczycielski. Na II piętrze świetlica, biblioteka, sala konferencyjna.

   W piwnicy Zespołu funkcjonuje kilka sal lekcyjnych. Poza tym pomieszczenia porządkowe personelu sprzątającego, woźnych, szatnie uczniowskie, dwa pomieszczenia wynajmowane dla jednostek zewnętrznych.


   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

   Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem o czym są poinstruowani wszyscy pracownicy jednostki.


   Informacje o możliwości skorzystania z tłumacz języka migowego na miejscu lub online.

   W Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


   Informujemy, że możliwy jest kontakt z Zespołem poprzez przesłanie:

   wiadomości e-mail pod adres: zsm@golub-dobrzyn.pl

   wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

  • EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać