• Komunikat

     ,, W związku z możliwością korzystania z narzędzi umożliwiających nauczycielom, uczniom i rodzicom komunikację, dzielenie się informacjami i koordynację działań w jednym miejscu (Centralna platforma komunikacyjna- dane w zakresie- imiona i nazwiska, adresy mailowe, dane niezbędne do logowania, a w przypadku korzystania z lekcji on-line obraz z kamery – wizerunek oraz dźwięk -wizerunek głosowy) zapewnionych przez  dostawcę usług – narzędzia w ramach pakietu Microsoft Teams  na podstawie zawartych umów obejmujących powierzenie przetwarzanie danych, Państwa dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy (USA). W takim przypadku Państwa  dane są odpowiednio zabezpieczone, co gwarantuje dostawca usługi  - wpisany na listę podmiotów certyfikowanych, gwarantując bezpieczeństwo danych.

     W związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej dotyczącą Data Privacy Framework uznać należy, że przekazywanie danych osobowych do podmiotów certyfikowanych, którym jest wskazana firma następować będzie w ramach art. 45 ust. 1 RODO.,,

   • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników na portalu społecznościowym Facebook

     

     

    1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowany przez dyrektora z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56-683-20-26 lub 698-558-190, zsm@golub-dobrzyn.pl

     

    1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rodo- prowadzenie strony- fanpage’a szkoły w celu promocji, komunikacji i budowania społeczności, przekazywania informacji, jak również obrona i dochodzenie roszczeń z tym związanych. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie udzielanej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do jej wycofania.

     

    1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

     

    1. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     

    1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane: osoby które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie ikony ,,Lubię to,, lub ,,Obserwuj,, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’ u.

     

    1. Państwa dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

     

    1. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iodzsm@golub-dobrzyn.pl.

    2.  

     

    1. Państwa dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub ustania prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż ddo czasu przedawnienia roszczeń lub do momentu wycofania zgody, jeśli taka była wyrażona. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji ,,Facebook Insights,, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, przez okres wynikający z regulaminu serwisu.

     

    1. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Portal zatwierdzonych klauzul umownych.

     

    1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

     

     

   • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w związku z prowadzeniem monitoringu

     

    Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowany przez dyrektora z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56-683-20-26 lub 698-558-190, zsm@golub-dobrzyn.pl.

    2. Państwa dane będą przetwarzane w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki oraz zabezpieczenia mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e Rodo w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zw. z art. 108 a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z Art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

    3. Monitoring obejmuje ciągi komunikacyjne, wejścia do placówki, parking oraz teren wokół szkoły.

    5. Mają Państwa prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    6. Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

    7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iodzsm@golub-dobrzyn.pl.

    8. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres nie przekraczający 30 dni.

    9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

    10. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

     

   • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych

     

    1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowany przez dyrektora z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56-683-20-26 lub 698-558-190, zsm@golub-dobrzyn.pl.

    1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

    1. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rodo w z związku z prowadzeniem przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej,

    1. realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły poprzez udostępnienie informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i sukcesach uczniów na podstawie art. 6 ust.1 lit. e Rodo związanym z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym oraz na podstawie zgody udzielanej przez uczniów, rodziców/opiekunów prawnych w celu publikacji wizerunku uczniów na oficjalnej stronie internetowej, fanpage-u, portalu społecznościowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rodo,

    1. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i osób przebywających na terenie placówki, oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e Rodo, w związku z art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia Prawo Oświatowe,

    oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g Rodo, w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii (tzw. danych wrażliwych).

    1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobligowani do ich podania, konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

    1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

    1. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    1. Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

    1. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iodzsm@golub-dobrzyn.pl

    1. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla naszej placówki.

    1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

   • Deklaracja dostępności

     

    Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

     

    Data publikacji strony internetowej: 2020-05-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

     

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     

    Oświadczenie po raz ostatni sporządzono dnia: 2020-09-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością do strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pan Paweł Szymański, pszymanski@zsmgolubdobrzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566832026. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnych oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej lub jego elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury postępowania można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu jest jednostką edukacji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i przedszkolnemu.

    Czynny jest 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.

    Zespół posiada kilka wejść do budynku, a całość działki należącej do Zespołu jest ogrodzona, teren wokół jest utwardzony.

     

    Budynek umiejscowiony jest w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego, w obszarze zabudowanym. Od strony ul. Żeromskiego znajduje się parking na 17 aut z włączeniem możliwości zaparkowania przez osoby niepełnosprawne.

     

    Zespół Szkół Miejskich w Golubiu Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Żeromskiego 11 spełnia podstawowe wymagania zgodne z treścią obowiązujących aktów prawnych, jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Zespół posiada jedno wejście główne, do którego prowadzą schody dostosowane do podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na tym samym poziomie znajdują się 2 dodatkowe wejścia do budynku, natomiast z poziomu piwnicy 2 kolejne. Budynek wyposażony jest w windę do transportu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. Winda daje możliwość wjazdu na każdy poziom budynku za wyjątkiem piwnicy.

     

    Wszystkie korytarze w budynku Zespołu Szkół Miejskich są powierzchniowo i przestrzennie dostosowane do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych, również na wózkach. Przy każdym z wejść na poziomie wejścia głównego umieszczono tablice informacyjne ilustrujące rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, dzięki czemu interesanci od samego wejścia mają możliwość zaznajomienia się, jak można poruszać się wewnątrz budynku.

    W Zespole na każdym poziomie znajdują się łazienki, żadna nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się kuchnia i stołówka, przygotowująca posiłki dla uczniów i pracowników szkoły. Z wejścia głównego kierując się na prawo znajduje się kancelaria, gabinet dyrektora i wicedyrektora. Na tym samym poziomie funkcjonują gabinety pedagogów szkolnych, wicedyrektora klas I-III, pielęgniarki szkolnej i niezależnej jednostki wynajmującej pomieszczenie – Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na tym samym poziomie funkcjonuje również hala sportowa. Piętro I i II to w większości pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie zajęć szkolnych. Na I piętrze znajdują się także: stołówka, sala gimnastyczna, gabinet psychologa i pokój nauczycielski. Na II piętrze świetlica, biblioteka, sala konferencyjna.

    W piwnicy Zespołu funkcjonuje kilka sal lekcyjnych. Poza tym pomieszczenia porządkowe personelu sprzątającego, woźnych, szatnie uczniowskie, dwa pomieszczenia wynajmowane dla jednostek zewnętrznych.

     

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

     

    Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem o czym są poinstruowani wszyscy pracownicy jednostki.

     

    Informacje o możliwości skorzystania z tłumacz języka migowego na miejscu lub online.

     

    W Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

     

    Informujemy, że możliwy jest kontakt z Zespołem poprzez przesłanie:

    wiadomości e-mail pod adres: zsm@golub-dobrzyn.pl

    wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.