• Informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników na portalu społecznościowym Facebook

    

    

   1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowany przez dyrektora z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56-683-20-26 lub 698-558-190, zsm@golub-dobrzyn.pl

    

   1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rodo- prowadzenie strony- fanpage’a szkoły w celu promocji, komunikacji i budowania społeczności, przekazywania informacji, jak również obrona i dochodzenie roszczeń z tym związanych. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie udzielanej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do jej wycofania.

    

   1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

    

   1. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    

   1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane: osoby które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie ikony ,,Lubię to,, lub ,,Obserwuj,, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’ u.

    

   1. Państwa dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

    

   1. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iodzsm@golub-dobrzyn.pl.

   2.  

    

   1. Państwa dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub ustania prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż ddo czasu przedawnienia roszczeń lub do momentu wycofania zgody, jeśli taka była wyrażona. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji ,,Facebook Insights,, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, przez okres wynikający z regulaminu serwisu.

    

   1. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Portal zatwierdzonych klauzul umownych.

    

   1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

    

    

  • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w związku z prowadzeniem monitoringu

    

   Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowany przez dyrektora z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56-683-20-26 lub 698-558-190, zsm@golub-dobrzyn.pl.

   2. Państwa dane będą przetwarzane w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki oraz zabezpieczenia mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e Rodo w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zw. z art. 108 a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z Art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

   3. Monitoring obejmuje ciągi komunikacyjne, wejścia do placówki, parking oraz teren wokół szkoły.

   5. Mają Państwa prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   6. Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

   7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iodzsm@golub-dobrzyn.pl.

   8. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres nie przekraczający 30 dni.

   9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   10. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

    

  • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych

    

   1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowany przez dyrektora z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56-683-20-26 lub 698-558-190, zsm@golub-dobrzyn.pl.

   1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

   1. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rodo w z związku z prowadzeniem przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej,

   1. realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły poprzez udostępnienie informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i sukcesach uczniów na podstawie art. 6 ust.1 lit. e Rodo związanym z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym oraz na podstawie zgody udzielanej przez uczniów, rodziców/opiekunów prawnych w celu publikacji wizerunku uczniów na oficjalnej stronie internetowej, fanpage-u, portalu społecznościowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rodo,

   1. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i osób przebywających na terenie placówki, oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e Rodo, w związku z art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia Prawo Oświatowe,

   oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g Rodo, w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii (tzw. danych wrażliwych).

   1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobligowani do ich podania, konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

   1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

   1. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   1. Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

   1. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iodzsm@golub-dobrzyn.pl

   1. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla naszej placówki.

   1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.